Αίτηση Εγγραφής

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα. Τακτικά μέλη εγγράφονται (1) τα μέλη ΔΕΠ της Στοματολογίας στις Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας, (2) όσοι έχουν δύο τουλάχιστον χρόνια παρακολούθησης σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στοματολογίας και, (3) οδοντίατροι, γιατροί ή άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται αποδεδειγμένα με τη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία ή συναφείς κλινικές ή εργαστηριακές δραστηριότητες, και έχουν δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε θέματα στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας. Για να εγγραφεί ένα άτομο ως τακτικό μέλος απαιτούνται:

  1. Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ). της Εταιρείας, η οποία θα περιέχει δήλωση του αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού της.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφα όλων των εργασιών του αιτούντος, οι οποίες αναφέρονται στη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία και έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα οδοντιατρικά ή ιατρικά περιοδικά. Ο αριθμός των εργασιών αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο.
  4. Προσυπογραφή της αίτησης από δύο τακτικά μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
  5. Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά από μυστική ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο χωριστά.

Σε περίπτωση που μία υποψηφιότητα δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. είναι δυνατόν τρία, τουλάχιστον, μέλη του Δ.Σ. να ζητήσουν παραπομπή για νέα κρίση στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Στην περίπτωση, αυτή γίνεται δεκτή η αίτηση του υποψήφιου εφ” όσον συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. σε φανερή ψηφοφορία. Όλα τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας θεωρούνται ως τακτικά μέλη. Δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους οδοντίατροι, γιατροί ή άλλοι πτυχιούχοι συναφών επιστημών που ενδιαφέρονται για τη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία. Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους πτυχιούχοι επιστημών που δεν είναι συναφείς προς τη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. έλληνες ή αλλοδαποί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή στην προαγωγή της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας. Η ανακήρυξη γίνεται μετά από πρόταση μέλους του Δ.Σ και εφ” όσον σε μυστική ψηφοφορία συμφωνήσουν τουλάχιστον τα 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής και να την ταχυδρομήσετε στην διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θηβών 2, 11527, Γουδή
Τηλέφωνο: +30 210 7461003, +30 210 7461304
Fax: +30 210 7461220
email: info@pathologyoral.gr